Strafrecht Kantoor Koningsbloem

KOSTEN

Rechtsbijstand kan op betalende basis dan wel op door de overheid gesubsidieerde wijze

(pro-deo) plaatsvinden.

Of u al dan niet voor pro-deo rechtsbijstand in aanmerking komt kan eenvoudig via uw

sofinummer nagegaan worden bij de raad voor rechtsbijstand. Bij pro-deo zaken bepaalt de

raad voor rechtsbijstand het bedrag dat u aan eigenbijdrage aan uw advocaat dient te

vergoeden. (zie onderstaand schema)

Tijdens het eerste gesprek worden er met U afspraken gemaakt omtrent het te hanteren

uurtarief dan wel het bedrag dat u voor de gehele zaak kwijt zult zijn.

Alvorens er echter omtrent de financiλle kant van de behandeling van uw strafzaak

overeenstemming is bereikt zijn alle contacten vrijblijvend en kosteloos.

 

INKOMEN, VERMOGEN EN EIGEN BIJDRAGE PER 1 JANUARI 2008

Met ingang van 1 januari 2008 gelden de hieronder genoemde inkomens- en

vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en

gesubsidieerde mediation. De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de raad voor

rechtsbijstand dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2006 (het peiljaar). Deze

gegevens worden door de belastingdienst aan de raad verstrekt.

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging

Gehuwd/Samenwonend/Eenoudergezin                 Alleenstaand

Fiscaal Jaarinkomen         Eigen Bijdrage             Fiscaal Jaarinkomen

t/m € 22.500                             €  94*                           t/m € 16.200

€ 22.501 - € 23.300                  € 148                       € 16.201 - € 16.700

€ 23.301 - € 24.600                   € 255                       € 16.701 - € 17.500

€ 24.601 - € 27.300                   € 449                       € 17.501 - € 19.300

€ 27.301 - € 32.400                  € 705                       € 19.301 - € 22.900

 

* in strafzaken wordt in de laagste inkomenscategorie geen eigen bijdrage opgelegd.

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation

 

Eigen bijdrage Bij een fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van:

                                      Tot vier uur      Vier uur of meer,         gehuwd,                         alleenstaand  

                                                                                                      Een surplus van:

                                                                                                        samenwonend

                                                                                                      Of eenoudergezin

Trede 1                               € 47              Nihil             t/m € 22.500                 t/m € 16.200                       

Trede 2                               € 47             € 47         € 22.501 -€ 32.400        € 16.201 -€ 22.900

Vermogensnormen reguliere toevoeging en mediation

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het

vermogen in box 3 in 2006 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij

vermogen.

Heffingsvrij vermogen

                                             Vrijgesteld per persoon         Toeslag per minderjarig kind

2006 (het peiljaar)           19.698                                                    € 2.631

Bij 65+ geldt nog een extra heffingsvrij vermogen van maximaal € 26.076.

NORMEN LICHTE ADVIESTOEVOEGING

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomens- en vermogensnormen en een

afwijkende eigen bijdrage. De toepasselijke normen per 1 januari 2008 zijn hieronder

weergegeven.

Inkomensnormen en eigen bijdrage

Gehuwd                                     /Samenwonend/                      Eenoudergezin Alleenstaand

Netto maandinkomen               Eigen Bijdrage                             Netto maandinkomen

0 - € 2.240                                      € 13,50                                           0 - € 1.593

Vermogensnormen

Er bestaat geen recht op een lichte adviestoevoeging als het vermogen in box 3 in 2008

hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

Heffingsvrij vermogen

                                              Vrijgesteld per persoon*                Toeslag per minderjarig kind

2008                                                   € 20.315                                     € 2.715

 

(Bron: Raad voor Rechtsbijstand,  http://www.rvr.org )

 

                                                                                          Home